Doktora
Mezunları

Yıl

Tez Konusu

Danışman

Yeşim
Çubuk Sabuncu

2016

3-D Velocity Structure for The Sea of Marmara and Surrounding Region (NW Turkey) by using Full Waveform Tomography

Prof.Dr.Tuncay Taymaz

Ümit Avşar

2013

Isparta Büklümü Tektonik
Yapısı'nın Manyetotellürik
Yöntem ile Araştırılması

Prof.Dr.İlyas Çağlar

Aslıhan Şapaş

2010

Investigation of rheological implications
of thecrustal reflectivity in the
Sea of Marmara

Prof.Dr. Aysun Güney

Seda Yolsal

2008

Girit-Kıbrıs yayları ve Ölü
Deniz Fay zonuçevresinde
oluşan depremlerin kaynak
mekanizması parametreleri, kayma
dağılımları ve tarihsel
tsunami simülasyonları

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Onur Tan

2004

Kafkasya, Doğu Anadolu ve Kuzeybatı
İrandepremlerinin kaynak mekanizması
özelliklerive yırtılma süreçleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Neslihan Ocakoğlu

2004

İzmir Körfezi ve Alaçatı-Doğanbey-Kuşadası
açıkları aktif tektoniğinin sismik yansıma verileri
ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbağ

Caner İmren

2003

Marmara Denizi faal tektonizmasının
sismik yansıma ve derinlik verileri ile
incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbağ
Prof.Dr. A.M. Celal Şengör

Bülent Kaypak

2002

Erzincan Havzası 3-D hız yapısının yerel
deprem tomografisi ile belirlenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Turgay İşseven

2001

Batı Anadolu'nun neotektonik rejiminin
paleomanyetik çalışmalarla incelenmesi

Prof.Dr. Muzaffer Sanver

Hülya Kurt

2000

Gökova ve Saros körfezlerinin aktif
tektonizmalarının sismik yansıma verileri
ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbağ

Ayşe Kaşlılar Özcan

1999

Marmara Bölgesi'nde soğurulma yapısının
incelenmesi

Prof.Dr. Aysun Güney

Mehmet Ergin

1999

Kilikya Bölgesi'nin güncel sismisitesi ve
güncel tektoniği

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Mehmet Utku

1997

Sismik moment tensör ters çözümüyle
Türkiye depremlerin analizi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Semih Ergintav

1993

Rastgele ortamlarda dalga yayılımının
modellenmesi

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

H.Sadi Kuleli

1992

Ege Bölgesinin sismik tomografi ile üç
boyutlu modellemesi

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Gunduz A. Horasan

1992

Batı Anadolu yer kabuğunun yapısı

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Mustafa Sarıbudak

1987

Batı Pontidlerde Kretase ve Eosen ada yayı
volkanizmalarının paleomanyetik çalışması

Prof.Dr. Muzaffer Sanver

Ruhi Saatçılar

1986

Kanal dalgalarının doğrusal frekans
modülasyonlu uyumlanmış süzgeç ile
bastırılması

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Haluk Eyidoğan

1983

Bitlis-Zağros bindirme ve kıvrımlı kuşağının
sismotektonik özellikleri

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

O. Metin İlkışık

1980

Trakya'da yerkabuğunun manyetotelürik
yöntemle incelenmesi

Prof.Dr. Kazım Ergin

Ülben Ezen

1979

İstanbul (İTÜ) deprem istasyonundakaydedilen
sismik yüzey dalgalarında
girişim olaylarının incelenmesi

Prof.Dr. Kazım Ergin

Özer Kenar

1977

Sismik P dalgalarının genlik spektrumlarından
yararlanarak İstanbul ve civarında yerkabuğuyapısı

Prof.Dr. Kazım Ergin

Nezihi Canıtez

1962

Gravite anomalileri ve sismolojiye göre
Kuzey Anadolu’da arz kabuğunun yapısı

Prof.Dr. Kazım Ergin

 

Yüksek Lisans Mezunları

Yıl

Tez Konusu

Danışman

Deniz Varılsüha

2015

İlk varış zamanlarından sismik ortama ait
istatistiksel parametrelerin kestirilmesi

Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar

Aybars Yiğit Garan

2015

Saçılmış yüzey dalgalarının çapraz ilişki
zamanlarından saçıcı konumunun üç
boyutlu kestirimi

Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar

Duygu Yağcı

2015

Sismik yansıma çalışmalarından elde edilmiş
yeriçi geometrileriyle İzmir, Gülbahçe ve
Sığacık Körfezleri'nde sıcaklık ve akışkan
hızı modellemesi

Doç.Dr. Doğa Düşünür Doğan

Kübra Hocaoğlu

2015

Yüksekçözünürlüklü deprem lokasyonları ile
Kilikya bölgesindeki aktif yapıların belirlenmesi

Doç.Dr. Gonca Örgülü

Olcay Symons

2015

Avustralya Fitzroy havzasında çok kanallı
sismikyansıma verilerinin işlenmesi, yapısal,
stratigrafik değerlendirme ve gaz varlığının
araştırılması

Prof.Dr. Hülya Kurt

Mustafa Berkay Doğan

2015

Uygulamalıjeofizik verileri için sunum ve
değerlendirme programı

Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü

Ersin Büyük

2014

Soma Darkale kömür sahasında tasmanlaşma
uzunayak kömür panosunun yeraltı su seviyesi gözönünde bulundurularak mikrogravite modellemesi

Prof.Dr. Abdullah Karaman

Zehra Altan

2014

İzmir, Gülbahçe ve Sığacık Körfezleri'nin sığ
sismik yansıma verileri ile araştırılması

Doç.Dr. Neslihan Ocakoğlu Gökaşan

Nigar Gözde Okut

2014

Alaşehir grabeni'nde sismik modelleme çalışması

Prof.Dr. Emin Demirbağ

Mustafa Deniz

2013

Geçici elektromanyetik alanların
modellenmesinde kullanılan sonlu farklar
yöntemlerinin duraylılık ve tutarlılık
açısından karşılaştırılması

Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü

Volkan Uğur Karagöl

2012

Tabaka gözenekliliğive akışkan cinsinin
sismik yansıma genliklerinin açı ile
değişimine etkisi

Prof.Dr. Hülya Kurt

Aslı Özmaral

2012

Gemlik Körfezi holosen çökellerinde
sedimantolojik ve jeofizik araştırmalar

Yrd.Doç.Dr.Caner İmren
Prof.Dr. M. Namık Çağatay

Utku Harmankaya

2012

Saçılmış yüzey dalgalarının sismik
interferometrisi ile saçıcı konumunun
belirlenmesi

Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar

Gül Ünal

2012

Rayleigh dalgasi H/V spektral orani ve
faz hizi dispersiyon verilerinin birlikte ters
cozumu ile S-dalgasi hiz profillerinin elde
edilmesi

Prof.Dr. Argun Kocaoğlu

Serdar Demirel

2012

Yüzeye yakın saçıcıların saçılmış yüzey
dalgaları ile görüntülenmesi

Prof.Dr. Ayşe Kaşlılar

Berk Yakar

2012

Manyetotellürik yöntemde sonlu farklar
ile iki boyutlu modelleme

Prof.Dr. İlyas Çağlar

Aylin Karaaslan

2011

Dalga gradyometri yöntemi ile yüzey
dalgalarınındispersiyon analizi

Prof.Dr.Argun Kocaoğlu

Mustafa Kemal Koşma

2011

Tilt ölçümleri ile yerkabuğu
deformasyonlarının izlenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Güngör Didem Beşkardeş

2011

Geçici elektromanyetik alan difüzyonunun
Du Fort-Frankel sonlu farklar yaklaşımı ile
iki-boyutlu modellenmesi

Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü

Emre Perinçek

2011

Tekirdağ Havzası yüksek çözünürlüklü
sismik yansıma verilerinin işlenmesi ve
yorumlanması

Prof.Dr. Hülya Kurt

Sinem Yavuz

2011

Batı Karadeniz'de gaz hidrat anomalilerinin
AVO analizi ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbağ

Ali Tolga Şen

2010

Deprem mekanizma çözümleri ve gerilme
tensörü analizi ile Marmara bölgesinin
sismotektonik özelliklerinin incelenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Duygu Timur Poyraz

2010

Marmara Denizi orta sırt üzerindeki sismik
yansıma verilerinin işlenmesi ve yorumlanması

Yrd.Doç.Dr. Caner İmren

Yeşim Çubuk

2010

2005-2008 Bala-Sırapınar (Ankara) ve Çameli
(Denizli) depremlerinin kaynak mekanizması
parametreleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Burçak Baydar

2009

Soğurulma kestirimi ve İzmit Körfezi sismik
verisine uygulanması

Prof.Dr.Ayşe Kaşlılar

Ali Cankurtaranlar

2009

Marmara Denizi kuzey şelfi çok kanallı sismik
verilerinin işlenmesi ve tekrarlı yansımaların
bastırılması

Prof.Dr. EminDemirbağ

Duygu Kıyan

2009

Geçici elektromanyetik ve doğru akım
özdirenç yöntem verilerinin OCCAM ters
çözümü ile değerlendirilmesi

Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü

Karolin Fırtana

2009

Uzamsal özilişki katsayılarının ters çözümü
ile S-dalgası hız profillerinin kestirimi

Prof.Dr.Argun Kocaoğlu

Mine Güreli

2008

Sismik yöntemlerle gaz hidratların aranması

Prof.Dr. EminDemirbağ

Zümer Pabuçcu

2008

Marmara bölgesi geniş bant mikro-deprem
kayıtlarından (TÜRDEP) kaynak
parametrelerinin incelenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Hande Eren Tok

2007

SKS splitting around Western Anatolia

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Serhat Tomur

2007

İstanbul’da PS logu ile belirlenmiş
karakteristik zeminlerin deprem tepki
spektrumlarının incelenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Mine Doğan

2007

Çok alçak frekans elektromanyetik yöntem
(Very Low Frequency Electromagnetic
Method, VLF-EM) interaktif veri işleme
ve değerlendirme programı: VLFINTERP

Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü

Emine Esra Yücesoy

2006

İzmit körfezi çok kanallı sismik yansıma
verilerinin değerlendirilmesi

Prof.Dr. Hülya Kurt

Volkan Sevilgen

2006

Deprem şiddet dağılımının internet
sistemiyle saptanması

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Aydın Yücesoy

2006

Uygulamalı sismik yöntemlerde atış-alıcı
dizilim tasarımları

Prof.Dr. EminDemirbağ

Müge Koray

2005

Çatalca-İstanbul Bölgesi'nde yeraltısuyu
araştırma ve hidrojeolojik yapısının
jeofizik yöntemlerle araştırılması

Prof.Dr. Gülçin Özürlan Ağaçgözgü

Burak Acet Tunalı

2005

İkizdere-Ballıköy sahasının hidrotermal
potansiyelinin incelenmesi

Prof.Dr. Abdullah Karaman

Ayça Sultan Ardalı

2005

İstanbul-Tuzla bölgesinin yerelektrik
süreksizliklerinin elektrik ve elektromanyetik
yöntemlerle araştırılması

Prof.Dr. GülçinÖzürlan Ağaçgözgü

Mehmet Recep

2005

İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde tuzlu su
yayılımının jeofizik yöntemlerle araştırılması

Prof.Dr. GülçinÖzürlan Ağaçgözgü

Adil Tarancıoğlu

2004

Mudarlı-Gebze-Orhaneli sismik kırılma/geniş
açılı yansıma verilerinin sismik tomografi
yöntemiyle değerlendirilmesi

Prof.Dr.Argun Kocaoğlu

Emre Damcı

2004

Bartın-Amasra açıklarında deniz sismiği
verilerinin derinlik ortamında göç uygulamaları
ve bölge jeolojisi ile ilişkilendirilmesi

Prof.Dr. EminDemirbağ

Doğa Düşünür

2004

Orta Marmara Havzası'nın aktif tektonik
yapısının deniz jeofiziği akustik yöntemleriyle araştırılması

Prof.Dr. EminDemirbağ

Ümit Avşar

2004

Armutlu Yarımadası Eosen volkaniklerinin
paleomanyetizması

Doç.Dr.Turgay İşseven

Gamze Kılıç

2003

Doğu Anadolu bölgesi depremlerinin sismik
moment ve gerilme tensör analizi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Diğdem Acarel

2003

Mühendislik sismolojisinde yüzey
dalgası yöntemleri

Prof.Dr. Argun Kocaoğlu

Aysun Nilay Dinç

2003

Afyon-Sultandağı bölgesi hız yapısının yerel
deprem tomografisi yöntemi ile belirlenmesi

Prof.Dr. Abdullah Karaman

Ahmet Emre Basmacı

2003

Armutlu yarımadası kuzeyi dip morfolojisi ve
multi beam sonar veri işlem teknikleri

Prof.Dr. Berkan Ecevitoğlu

M.Didem Samut

2003

Detection of reflection coefficient
characteristics with different antenna
orientation by ground penetrating radar

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu

Erşan Türkoğlu

2003

Geçici elektromanyetik ve düşey elektrik
sondajverilerinin ortak ters çözümü:
Avcılar örneği

Prof.Dr. GülçinÖzürlan Ağaçgözgü

Volkan Tuncer

2003

İki boyutlu manyetotellürik modellemede
TE ve TM modlarının jeoelektrik yapılara
ve sınırlarına karşı duyarlılığı

Prof.Dr. İlyas Çağlar

Ahmet Ökeler

2002

Kilikya bölgesi'nin güncel depremselliği
ve gerilme analizi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

H.Ebru Bozdağ

2002

Yeşilyurt ve Avcılar'da deprem yer
tepkisinin çok kanallı mikrotremor
kayıtlarının analizi ile belirlenmesi

Prof.Dr. Argun Kocaoğlu

Çağrı İmamoğlu

2002

Avcılar ve yakın çevresinde derin sediman
rezonansının incelenmesi

Prof.Dr. Aysun Güney

Canan Çalışkan

2002

03 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 ve
22 Ocak 1997 depremlerinin kaynak
parametrelerinin çözümleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Atakan Aşçı

2002

Deprem kökenli taban akımı değişimlerinin
incelenmesi

Prof.Dr. Abdullah Karaman

Seda Yolsal

2001

23 Şubat 1995 ve 09-10 Ekim 1996
Kıbrıs depremlerinin kaynak mekanizması
çözümleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Aslıhan Şapaş

2001

17 Ağustos 1999 İzmit depreminden sonra
Avcılar açıklarında gelişmiş olabililecek
deniz içi heyelanı olasılığının araştırılması

Prof.Dr. Berkan Ecevitoğlu

SunaÇetin

1998

Marmara Denizi sismik yansıma verilerinin
değerlendirilmesi (Profil M97-014)

Prof.Dr. Aysun Güney

Onur Tan

1998

16.07.1963 ve 28.07.1976 Kafkasya
depremlerinin fay düzlemi çözümleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Ebru Bayındır

1997

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece-Silivri
arasında kalan bölgenin açıklarında toplanmış
sığ sismik verilerin yorumlanması

Prof.Dr. EminDemirbağ

Caner İmren

1997

Deniz sismiğinde kaynak dalgacığının
biçimlendirilmesi

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu

Neslihan Ocakoğlu

1997

AVO analizi ile deniz tabanının modellenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbağ

Bülent Kaypak

1996

13 Mart 1992 Erzincan depremi artsarsıntıları
kaynak parametreleri

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Yıldız Tekeci

1996

Analog sığ deniz sismiği verilerinin
sayısallaştırılması ve su tabanı tekrarlı
yansımalarının bastırılması

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu

Sinan Üst

1996

Sıfır ofset, tek kanal,sığ deniz sismiğinde
geriye doğru saçılmış kırılmaların
yorumlanması

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu

Turgay İşseven

1995

Kuzeybatı Anadolu'nun tektoniği ve
paleomanyetik sonuçlar

Prof.Dr. Muzaffer Sanver

Orhan Dede Polat

1995

Bursa ve çevresindeki küçük depremlerin
ivme kayıtlarının incelenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Hülya Kurt

1994

Yedikule-Büyükçekmece (İstanbul) sığ
deniz sismiği verilerinin değerlendirilmesi

Prof.Dr. EminDemirbağ

Hıdır Aygül

1994

Erzincan manyetotelürik verilerinin
değerlendirilmesi (Profil-A)

Prof.Dr. İlyas Çağlar

Recep Boz

1993

Uygun vibro sinyali kullanarak zayıf
yansımaların güçlendirilmesi

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu

T.Khosrow Shabestari

1993

Tabakalı soğurucu ortamlarda moment-
tensor kaynağı için yapay sismogramlar

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Alireza Barghi

1993

Sıfır açılımlı tek kanal deniz sismiği
verilerinin modellenmesi

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu

E.Dilek Gürler

1993

13 Mart 1992 Erzincan depremi
artsarsıntıları'nın kaynak zaman
fonksiyonları

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Ahmet Yoğurtçuoğlu

1991

Yer içinin modellenmesi amacıyla sismik
kırılma verilerinin ters çözümü

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Meliha Yazıcı

1991

Depremsellik ve deprem tehlikesinin
incelenmesi için interaktif bir algoritma
geliştirilmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidoğan

Ayşe Kaşlılar

1991

Asimptotik ışın teorisi ile yapay sismogram
oluşturulması

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Turhan Çakır

1990

Soğurulmanın dalga biçimi üzerindeki etkisi

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu

Mehmet Ergin

1990

Kuzey Batı Anadolu cisim dalgalarının
spektral özellikleri

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

A.Oğuz Koç

1990

Soğurmanın çıkış sinyali üzerine etkisi

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu

Kadir Ertürk

1990

Sismik yorumlamada ince tabaka problemi

Prof.Dr. BerkanEcevitoğlu

Zuhal Taşkanal Utku

1989

Kuzey Anadolu Fay zonu episantır
saçılmaları ve nedenleri

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Akif Ercenik

1988

Doğu Toroslar havadan manyetik
verilerinin incelenmesi filtrelenmesi ve
Gökdere anomalisinin yorumlanması

Prof.Dr. Muzaffer Sanver

A.Özcan İpek

1988

Manyetotelürik'te düz ve ters çözüm

Prof.Dr. O.Metin İlkışık

G. Haider Shamsee

1988

Doğu Akdeniz Bölgesinin gravite ve
manyetik incelenmesi

Prof.Dr. Kazım Ergin

SemihErgintav

1988

Wigner dağılımı yardımı ile yüzey dalgası
analizi

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

M.Burç Oral

1987

Some remarks on gravity anomalies of
W Turkey and its implications on the
crustal structure

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Haluk Bengisu

1984

Sürekli evre kestirimi ve homomorfik
yöntemle dalgacık kestiriminin irdelenmesi

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Aysun Boztepe

1984

Yansıtılabilirlik yöntemi ile yapay
sismogramların oluşturulması

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Gündüz A. Horasan

1984

Spektral analiz yöntemleri ile kaynak
parametrelerinin saptanması

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Nüzhet Dalfes

1977

Emet Deprem Fırtınası

Prof.Dr. Nezihi Canıtez