PhD Graduates

Year

Thesis

Supervisor

Umit Avsar

2013

Isparta Büklümü Tektonik Yapısı'nın
Manyetotellürik Yöntem ile Araştırılması

Prof.Dr. Ilyas Caglar

Aslihan Sapas

2010

Investigation of rheological implications of the
crustal reflectivity in the Sea of Marmara

Prof.Dr. AysunGuney

Seda Yolsal

2008

Girit-Kıbrıs yayları ve Ölü Deniz Fay zonu
çevresinde oluşan depremlerin kaynak
mekanizması parametreleri, kayma dağılımları
ve tarihsel tsunami simülasyonları

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Onur Tan

2004

Kafkasya, Doğu Anadolu ve Kuzeybatı İran
depremlerinin kaynak mekanizması özellikleri
ve yırtılma süreçleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Neslihan Ocakoglu

2004

İzmir Körfezi ve Alaçatı-Doğanbey-Kuşadası
açıkları aktif tektoniğinin sismik yansıma
verileri ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbag

Caner Imren

2003

Marmara Denizi faal tektonizmasının sismik
yansıma ve derinlik verileri ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbag
Prof.Dr. A.M. Celal Sengor

Bulent Kaypak

2002

Erzincan Havzası 3-D hız yapısının yerel
deprem tomografisi ile belirlenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

TurgayIsseven

2001

Batı Anadolu'nun neotektonik rejiminin
paleomanyetik çalışmalarla incelenmesi

Prof.Dr. Muzaffer Sanver

Hulya Kurt

2000

Gökova ve Saros körfezlerinin aktif
tektonizmalarının sismik yansıma verileri
ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbag

Ayse Kaslilar Ozcan

1999

Marmara Bölgesi'nde soğurulma yapısının
incelenmesi

Prof.Dr. Aysun Guney

Mehmet Ergin

1999

Kilikya Bölgesi'nin güncel sismisitesi ve
güncel tektoniği

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Mehmet Utku

1997

Sismik moment tensör ters çözümüyle Türkiye depremlerin analizi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Semih Ergintav

1993

Rastgele ortamlarda dalga yayılımının
modellenmesi

Prof.Dr. NezihiCanitez

H.Sadi Kuleli

1992

Ege Bölgesinin sismik tomografi ile
üç boyutlu modellemesi

Prof.Dr. NezihiCanitez

Gunduz A. Horasan

1992

Batı Anadolu yer kabuğunun yapısı

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Mustafa Saribudak

1987

Batı Pontidlerde Kretase ve Eosen ada yayı
volkanizmalarının paleomanyetik çalışması

Prof.Dr. Muzaffer Sanver

Ruhi Saatcilar

1986

Kanal dalgalarının doğrusal frekans
modülasyonlu uyumlanmış süzgeç ile bastırılması

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Haluk Eyidogan

1983

Bitlis-Zağros bindirme ve kıvrımlı kuşağının
sismotektonik özellikleri

Prof.Dr. Nezihi Canitez

O. Metin Ilkisik

1980

Trakya'da yerkabuğunun manyetotelürik
yöntemle incelenmesi

Prof.Dr. Kazim Ergin

Ulben Ezen

1979

İstanbul (İTÜ) deprem istasyonunda
kaydedilen sismik yüzey dalgalarında
girişim olaylarının incelenmesi

Prof.Dr. Kazim Ergin

Ozer Kenar

1977

Sismik P dalgalarının genlik spektrumlarından
yararlanarak İstanbul ve civarında yerkabuğu yapısı

Prof.Dr. Kazim Ergin

Nezihi Canitez

1962

Gravite anomalileri ve sismolojiye göre
Kuzey Anadolu’da arz kabuğunun yapısı

Prof.Dr. Kazim Ergin

MSc Graduates

Year

Thesis

Supervisor

Ersin Buyuk

2014

Soma Darkale kömür sahasında tasmanlaşma uzunayak kömür panosunun yeraltı su seviyesi gözönünde bulundurularak mikrogravite modellemesi

Prof.Dr. Abdullah Karaman

Zehra Altan

2014

İzmir, Gülbahçe ve Sığacık Körfezleri'nin sığ sismik yansıma verileri ile araştırılması

Assoc.Prof.Dr. Neslihan Ocakoglu Gokasan

Nigar Gozde Okut

2014

Alaşehir Grabeni'nde Sismik Modelleme Çalışması

Prof.Dr. Emin Demirbag

Mustafa Deniz

2013

Geçici elektromanyetik alanların
modellenmesinde kullanılan sonlu farklar
yöntemlerinin duraylılık ve tutarlılık
açısından karşılaştırılması

Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu

Volkan Ugur Karagol

2012

Tabaka gözenekliliği ve akışkan cinsinin sismik yansıma genliklerinin açı iledeğişimine etkisi

Assoc.Prof.Dr. Hulya Kurt

Asli Ozmaral

2012

Gemlik Körfezi holosen çökellerinde
sedimantolojik ve jeofizik araştırmalar

Assist.Prof.Dr. Caner Imren
Prof.Dr. M. Namik Cagatay

Utku Harmankaya

2012

Saçılmış yüzey dalgalarınınsismik interferometrisi ile saçıcı konumunun belirlenmesi

Assoc.Prof.Dr. Ayse Kaslilar

Gul Unal

2012

Rayleigh dalgasi H/V spektral orani ve faz hizi dispersiyon verilerinin birlikte ters cozumu ile
S-dalgasi hiz profillerinin elde edilmesi

Prof.Dr. ArgunKocaoglu

Serdar Demirel

2012

Yüzeye yakın saçıcıların saçılmış yüzey
dalgaları ile görüntülenmesi

Assoc.Prof.Dr. Ayse Kaslilar

Berk Yakar

2012

Manyetotellürik yöntemde sonlu farklar
ile iki boyutlu modelleme

Prof.Dr. Ilyas Caglar

Aylin Karaaslan

2011

Dalga gradyometri yöntemi ile yüzey dalgalarınındispersiyon analizi

Prof.Dr.Argun Kocaoglu

Mustafa Kemal Kosma

2011

Tilt ölçümleri ile yerkabuğu deformasyonlarının
izlenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Gungor Didem
Beskardes

2011

Geçici elektromanyetik alan difüzyonunun
Du Fort-Frankel sonlu farklar yaklaşımı ile
modellenmesi

Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu

Emre Perincek

2011

Tekirdağ Havzası yüksek çözünürlüklü sismik
yansıma verilerinin işlenmesi ve yorumlanması

Assoc.Prof.Dr. HulyaKurt

Sinem Yavuz

2011

Batı Karadeniz'de gaz hidrat anomalilerinin AVO analizi ile incelenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbag

Ali Tolga Sen

2010

Deprem mekanizma çözümleri ve gerilme
tensörü analizi ile Marmara bölgesinin
sismotektonik özelliklerinin incelenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Duygu Timur Poyraz

2010

Marmara Denizi orta sırt üzerindeki sismik
yansıma verilerinin işlenmesi ve yorumlanması

Assist.Prof.Dr. Caner Imren

Yesim Cubuk

2010

2005-2008 Bala-Sırapınar (Ankara) ve Çameli
(Denizli) depremlerinin kaynak mekanizması
parametreleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Burcak Baydar

2009

Soğurulma kestirimi ve İzmit Körfezi sismik
verisine uygulanması

Assoc.Prof.Dr.Ayse Kaslilar

Ali Cankurtaranlar

2009

Marmara Denizi kuzey şelfi çok kanallı sismik
verilerinin işlenmesi ve tekrarlı yansımaların
bastırılması

Prof.Dr. Emin Demirbag

Duygu Kiyan

2009

Geçici elektromanyetik ve doğru akım özdirenç
yöntem verilerinin OCCAM ters çözümü
ile değerlendirilmesi

Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu

Karolin Firtana

2009

Uzamsal özilişki katsayılarının ters çözümü
ile S-dalgası hız profillerinin kestirimi

Prof.Dr.Argun Kocaoglu

Mine Gureli

2008

Sismik yöntemlerle gaz hidratların aranması

Prof.Dr. Emin Demirbag

Zumer Pabuccu

2008

Marmara bölgesi geniş bant mikro-deprem
kayıtlarından (TÜRDEP) kaynak parametrelerinin incelenmesi

Prof.Dr. HalukEyidogan

Hande Eren Tok

2007

SKS splitting around Western Anatolia

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Serhat Tomur

2007

İstanbul’da PS logu ile belirlenmiş karakteristik
zeminlerin deprem tepki spektrumlarının
incelenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Mine Dogan

2007

Çok alçak frekans elektromanyetik yöntem
(Very Low Frequency Electromagnetic Method,
VLF-EM) interaktif veri işleme ve değerlendirme programı: VLFINTERP

Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu

Emine Esra Yucesoy

2006

İzmit körfezi çok kanallı sismik yansıma
verilerinin değerlendirilmesi

Assoc.Prof.Dr. Hülya Kurt

Volkan Sevilgen

2006

Deprem şiddet dağılımının internet sistemiyle saptanması

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Aydin Yucesoy

2006

Uygulamalı sismik yöntemlerde atış-alıcı
dizilim tasarımları

Prof.Dr. Emin Demirbag

Muge Koray

2005

Çatalca-İstanbul Bölgesi'nde yeraltısuyu
araştırma ve hidrojeolojik yapısının
jeofizik yöntemlerle araştırılması

Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu

Burak Acet Tunalı

2005

İkizdere-Ballıköy sahasının hidrotermal
potansiyelinin incelenmesi

Prof.Dr. Abdullah Karaman

Ayca Sultan Ardalı

2005

İstanbul-Tuzla bölgesinin yerelektrik
süreksizliklerinin elektrik ve elektromanyetik
yöntemlerle araştırılması

Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu

Mehmet Recep

2005

İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde tuzlu su
yayılımının jeofizik yöntemlerle araştırılması

Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu

Adil Tarancıoglu

2004

Mudarlı-Gebze-Orhaneli sismik kırılma/geniş
açılı yansıma verilerinin sismik tomografi
yöntemiyle değerlendirilmesi

Prof.Dr.Argun Kocaoglu

Emre Damcı

2004

Bartın-Amasra açıklarında deniz sismiği
verilerinin derinlik ortamında göç uygulamaları
ve bölge jeolojisi ile ilişkilendirilmesi

Prof.Dr. Emin Demirbag

Doga Dusunur

2004

Orta Marmara Havzası'nın aktif tektonik yapısının deniz jeofiziği akustik yöntemleriyle araştırılması

Prof.Dr. EminDemirbag

Umit Avsar

2004

Armutlu Yarımadası Eosen volkaniklerinin
paleomanyetizması

Assoc.Prof.Dr.Turgay Isseven

Gamze Kilic

2003

Doğu Anadolu bölgesi depremlerinin sismik
moment ve gerilme tensör analizi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Digdem Acarel

2003

Mühendislik sismolojisinde yüzey dalgası
yöntemleri

Prof.Dr. Argun Kocaoglu

Aysun Nilay Dinc

2003

Afyon-Sultandağı bölgesi hız yapısının yerel
deprem tomografisi yöntemi ile belirlenmesi

Prof.Dr. Abdullah Karaman

Ahmet Emre Basmaci

2003

Armutlu yarımadası kuzeyi dip morfolojisi ve
multi beam sonar veri işlem teknikleri

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

M.Didem Samut

2003

Detection of reflection coefficient characteristics
with different antenna orientation by ground
penetrating radar

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

Ersan Turkoglu

2003

Geçici elektromanyetik ve düşey elektrik sondaj
verilerinin ortak ters çözümü: Avcılar örneği

Prof.Dr. Gulcin Ozurlan Agacgozgu

Volkan Tuncer

2003

İki boyutlu manyetotellürik modellemede TE ve
TM modlarının jeoelektrik yapılara ve sınırlarına
karşı duyarlılığı

Prof.Dr. Ilyas Caglar

Ahmet Okeler

2002

Kilikya bölgesi'nin güncel depremselliği ve gerilme analizi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

H.Ebru Bozdag

2002

Yeşilyurt ve Avcılar'da deprem yer tepkisinin
çok kanallı mikrotremor kayıtlarının analizi ile
belirlenmesi

Prof.Dr. Argun Kocaoglu

Cagrı Imamoglu

2002

Avcılar ve yakın çevresinde derin sediman
rezonansının incelenmesi

Prof.Dr. Aysun Guney

Canan Caliskan

2002

03 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 ve
22 Ocak 1997 depremlerinin kaynak
parametrelerinin çözümleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Atakan Asci

2002

Deprem kökenli taban akımı değişimlerinin
incelenmesi

Prof.Dr. Abdullah Karaman

Seda Yolsal

2001

23 Şubat 1995 ve 09-10 Ekim 1996 Kıbrıs
depremlerinin kaynak mekanizması çözümleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Aslihan Sapas

2001

17 Ağustos 1999 İzmit depreminden sonra
Avcılar açıklarında gelişmiş olabililecek
deniz içi heyelanı olasılığının araştırılması

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

Suna Cetin

1998

Marmara Denizi sismik yansıma verilerinin
değerlendirilmesi (Profil M97-014)

Prof.Dr. AysunGuney

Onur Tan

1998

16.07.1963 ve 28.07.1976 Kafkasya
depremlerinin fay düzlemi çözümleri

Prof.Dr. Tuncay Taymaz

Ebru Bayındır

1997

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece-Silivri
arasında kalan bölgenin açıklarında toplanmış
sığ sismik verilerin yorumlanması

Prof.Dr. Emin Demirbag

Caner Imren

1997

Deniz sismiğinde kaynak dalgacığının
biçimlendirilmesi

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

Neslihan Ocakoglu

1997

AVO analizi ile deniz tabanının modellenmesi

Prof.Dr. Emin Demirbag

Bulent Kaypak

1996

13 Mart 1992 Erzincan depremi artsarsıntıları
kaynak parametreleri

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Yildiz Tekeci

1996

Analog sığ deniz sismiği verilerinin
sayısallaştırılması ve su tabanı tekrarlı
yansımalarının bastırılması

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

Sinan Ust

1996

Sıfır ofset, tek kanal,sığ deniz sismiğinde geriye
doğru saçılmış kırılmaların yorumlanması

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

Turgay Isseven

1995

Kuzeybatı Anadolu'nun tektoniği ve
paleomanyetik sonuçlar

Prof.Dr. Muzaffer Sanver

Orhan Dede Polat

1995

Bursa ve çevresindeki küçük depremlerin
ivme kayıtlarının incelenmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Hulya Kurt

1994

Yedikule-Büyükçekmece (İstanbul) sığ deniz
sismiği verilerinin değerlendirilmesi

Prof.Dr. Emin Demirbag

Hıdır Aygul

1994

Erzincan manyetotelürik verilerinin
değerlendirilmesi (Profil-A)

Prof.Dr. Ilyas Caglar

Recep Boz

1993

Uygun vibro sinyali kullanarak zayıf yansımaların
güçlendirilmesi

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

T.Khosrow Shabestari

1993

Tabakalı soğurucu ortamlarda moment-tensor
kaynağı için yapay sismogramlar

Prof.Dr. Nezihi Canıtez

Alireza Barghi

1993

Sıfır açılımlı tek kanal deniz sismiği verilerinin
modellenmesi

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

E.Dilek Gurler

1993

13 Mart 1992 Erzincan depremi artsarsıntıları'nın
kaynak zaman fonksiyonları

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Ahmet Yogurtcuoglu

1991

Yer içinin modellenmesi amacıyla sismik kırılma
verilerinin ters çözümü

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Meliha Yazici

1991

Depremsellik ve deprem tehlikesinin incelenmesi
için interaktif bir algoritma geliştirilmesi

Prof.Dr. Haluk Eyidogan

Ayse Kaslilar

1991

Asimptotik ışın teorisi ile yapay sismogram
oluşturulması

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Turhan Cakir

1990

Soğurulmanın dalga biçimi üzerindeki etkisi

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

Mehmet Ergin

1990

Kuzey Batı Anadolu cisim dalgalarının
spektral özellikleri

Prof.Dr. Nezihi Canitez

A.Oguz Koc

1990

Soğurmanın çıkış sinyali üzerine etkisi

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

Kadir Erturk

1990

Sismik yorumlamada ince tabaka problemi

Prof.Dr. Berkan Ecevitoglu

Zuhal Taskanal Utku

1989

Kuzey Anadolu Fay zonu episantır saçılmaları
ve nedenleri

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Akif Ercenik

1988

Doğu Toroslar havadan manyetik verilerinin
incelenmesi filtrelenmesi ve Gökdere
anomalisinin yorumlanması

Prof.Dr. Muzaffer Sanver

A.Ozcan Ipek

1988

Manyetotelürik'te düz ve ters çözüm

Prof.Dr. O.Metin Ilkisik

G. Haider Shamsee

1988

Doğu Akdeniz Bölgesinin gravite ve
manyetik incelenmesi

Prof.Dr. Kazim Ergin

Semih Ergintav

1988

Wigner dağılımı yardımı ile yüzey dalgası analizi

Prof.Dr. Nezihi Canitez

M.Burc Oral

1987

Some remarks on gravity anomalies of W Turkey
and its implications on the crustal structure

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Haluk Bengisu

1984

Sürekli evre kestirimi ve homomorfik yöntemle
dalgacık kestiriminin irdelenmesi

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Aysun Boztepe

1984

Yansıtılabilirlik yöntemi ile yapay
sismogramların oluşturulması

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Gunduz A. Horasan

1984

Spektral analiz yöntemleri ile kaynak
parametrelerinin saptanması

Prof.Dr. Nezihi Canitez

Nüzhet Dalfes

1977

Emet Deprem Fırtınası

Prof.Dr. Nezihi Canitez